menu

Disclaimer

Disclaimer

Het doel van de website van het Researchlab Automated Driving Delft is om bezoekers te informeren over het RADD, de onderzoeken en de samenwerkingsmogelijkheden. Daarnaast is de website een publicatiemiddel voor nieuwsberichten, persberichten en evenementen van het RADD.

Informatie op de website

De informatie op deze website wordt vrijblijvend verstrekt. Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en ook is getracht om deze informatie actueel te houden. Dit laat echter onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Het RADD staat niet in voor de juistheid, de volledigheid, de actualiteit of de kwaliteit van de op haar website gepubliceerde informatie.

Wijzigingen en/of updates

Het RADD behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via deze website.

Gebruik van de website

Het RADD is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van deze website.

Externe hyperlinks

De website van het RADD bevat tevens een aantal externe hyperlinks, die bedoeld zijn als extra dienstverlening aan de bezoeker van de website. Het RADD sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de schade die een bezoeker van de website van het RADD-website lijdt doordat hij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Links naar de website van het RADD

Externe links naar pagina’s op de website van het RADD zijn toegestaan mits dit de goede naam van de organisatie niet schaadt. De suggestie mag niet worden gewekt dat het RADD toestemming heeft gegeven voor een link als dat niet het geval is.

De juiste naam van het RADD is Researchlab Automated Driving Delft. De link naar de website van het RADD is: https://www.raddelft.nl.

Privacybeleid

Het RADD maakt gebruik van software om het aantal bezoekers van haar webpagina’s en hun gedrag te analyseren. Dat gebeurt op basis van uw IP-adres (Internet Protocol address). Het doel daarvan is om de beschikbare informatie en de wijze waarop die wordt aangeboden steeds zo optimaal mogelijk te houden. De software analyseert niet wie u bent en wordt uitsluitend voor het bovengenoemde doel gebruikt.

Het RADD gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers op haar website. Persoonlijke gegevens worden alleen bewaard als daar een redelijk belang mee wordt gediend. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen. Daarbij houdt de het RADD zich nauwlettend aan de eisen van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Cookies

Het RADD maakt op haar website gebruik van zogenaamde ‘cookies’, kleine bestandjes die op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Cookies worden onder andere gebruikt om u bij een later gebruik te identificeren en om toegang te verschaffen tot bepaalde delen van de website.
Vrijwel alle internetbrowsers zoals Microsoft Internet Explorer, FireFox en Safari, bieden de gebruikers de mogelijkheid om ‘cookies’ te accepteren of om deze te weigeren.

Vastleggen en beveiliging van gegevens

Het RADD maakt gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie op de website zoals gegevens omtrent bezoekersaantallen en bezoekersgedrag.

Intellectueel eigendom

Het RADD doet alles wat in zijn macht ligt om met de rechtmatige eigenaar van digitale tekst en afbeeldingen tot een schriftelijke overeenkomst te komen over het gebruik ervan. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk, omdat een of meer van de rechtmatige eigenaars of erfgenamen van het intellectueel eigendom niet kunnen worden achterhaald. Mocht u van mening zijn dat de tekst of digitale objecten die door het RADD gepubliceerd zijn op een van de communicatiekanalen van het RADD uw rechten schaadt, dan kunt u contact opnemen met info@raddelft.nl. Vermeld in de e-mail de titel van het betreffende item, het communicatiekanaal en om welk materiaal het gaat. Indien geen andere overeenkomst bereikt kan worden, wijzigt of verwijdert het RADD het materiaal in zulke gevallen. Hiervan wordt melding gemaakt in het betreffende materiaal.
Deze website is ontwikkeld voor educatieve en maatschappelijke doeleinden zonder winstoogmerk. Daarom wordt niet betaald voor materiaal dat wordt aangeleverd voor publicatie en verwijzing op de site. Het RADD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor oneigenlijk gebruik van deze website, of eventuele schade die voortkomt uit het gebruik ervan.

Auteursrecht

De teksten en afbeeldingen op de website van het RADD mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van het RADD (waaronder teksten, ontwerp, foto’s, video’s en logo’s) berust bij het RADD. Het RADD respecteert natuurlijk ook het auteursrecht van derden. Mocht u van mening zijn dat de informatie op de website van het RADD uw rechten schaadt, dan wordt u verzocht om contact op te nemen via info@raddelft.nl.